Logo
A A | Dla słabowidzących

Informacje


Czego dotyczy petycja

 

Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć petycję

 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 

Petycja powinna zawierać

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, na rzecz którego składana jest petycja powinien wyrazić zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Z uwagi na fakt, że petycja jest umieszczana na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję podmiot wnoszący petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej imienia i nazwiska osoby fizycznej wnoszącej petycję lub nazwy podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli petycja jest wnoszona w interesie podmiotu trzeciego zgodę na ujawnianie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych podmiotu w interesie, którego petycja jest składana, wyraża ten podmiot.

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia siębez rozpoznania.

 

Forma petycji

 

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej  załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycje są wolne od opłat.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195

 

Miejsce składania petycji

Urząd Miejski w Żabnie
ul. Jagiełły 1
33-240 Żabno

ugzabno@zabno.pl        

z dopiskiem „Petycja”

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.