Przetargi - rok 2011

 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa mieszanki kamiennej o uziarnieniu :0 mm – 31,5 mm w ilości do 3 000 ton oraz 40 – 80 mm w ilości do 3 000 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2012”.
 • Przetarg nieograniczony - Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Żabno do Gimnazjów i Szkół Podstawowych - rok 2011”.
 • Przetarg nieograniczony - "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żabno w latach 2012 - 2015”.
 • Przetarg nieograniczony - "Remont drogi „centrum wsi” w m. Nieciecza K203546 w km 0+000 – 1 + 000 w ramach usuwania klęsk żywiołowych – powódź 2010 r.”.
 • Przetarg nieograniczony - "Remont drogi gminnej, ul. Długa w m. Niedomice”.
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla uczestników projektu i ich otoczenia z elementami pedagogiki przeżycia w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, oraz przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego w celu nabycia nowych umiejętności zawodowych beneficjentów , w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”.
 • Przetarg nieograniczony - "Remont ul. Leśnej w m. Łęg Tarnowski k 203505 k 203506 w km 0+000 do 0+590 w ramach usuwania klęsk żywiołowych – powódź 2010 r”.
 • Przetarg nieograniczony - "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żabnie etap II”.
 • Przetarg nieograniczony - "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 700.000 PLN na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Żabno”.
 • Przetarg nieograniczony - "Pełnienie nadzoru autorskiego i wykonywanie projektów zamiennych sieci kanalizacyjnej dla zadań: Żabno, Łęg Tarnowski, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie oraz Niedomice”.
 • Przetarg nieograniczony - "WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” - Zespół boisk sportowych „ Moje Boisko – Orlik 2012” w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony - "Remont ujęcia wody i zagospodarowania terenu na SUW w Gorzycach”.
 • Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Strefy Przemysłowej w Niedomicach” w ramach Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”.
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów z mikro-wykładami, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.”.
 • Przetarg nieograniczony - "Wykonanie placów zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” w Bobrownikach Wielkich i Niedomicach".
 • Przetarg nieograniczony - "Remont elewacji na budynku OSP w Żabnie".
 • Przetarg nieograniczony - "Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Sieradza-Fiuk i Pasieka Otfinowska-Sikorzyce w ramach usuwania klęsk żywiołowych – powódź 2010 r.".
 • Przetarg nieograniczony - "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej na wykonanie pompowni przeciwpowodziowej w Żabnie i Ilkowicach".
 • Przetarg nieograniczony - "Kanalizacja sanitarna dla Żabna - Rurociąg tłoczny ścieków z Żabna do Niedomic".
 • Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gminnych stanowiących łącznik drogi wojewódzkiej nr 975 (ul. Dąbrowskiego) w m. Żabno z drogą wojewódzką nr 975 (ul. Tarnowska) w m. Żabno".
 • Informacja o wyniku postepowania w przetargu nieograniczonym pod nazwą Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno zadania 1-4 - ponowny wybór Wykonawcy dla części 1 i 2”.
 • Informacja o wyniku postepowania w przetargu nieograniczonym pod nazwą Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno zadania 1-4”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa mieszanki kamiennej o uziarnieniu :0 mm – 31,5 mm w ilości do 3 000 ton oraz 40 – 80 mm w ilości do 3 000 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2011”.
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów z mikro-wykładami, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.”.