Przetargi - rok 2012

 • Przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Żabno wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – rok 2013"
 • Przetarg nieograniczony : Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminnych.
 • Przetarg nieograniczony : Wymiana kotłów c.o. z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów w budynku Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim.
 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu : Pilotażowy Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła - przetarg II"
 • Przetarg nieograniczony : Remont nawierzchni ul. Fabrycznej w Niedomicach.
 • Przetarg nieograniczony : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niecieczy - roboty uzupełniające.
 • Przetarg nieograniczony : Remont dróg gminnych w mieście Żabno oraz miejscowościach Łęg Tarnowski i Niedomice.
 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu : Pilotażowy Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła"
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej zawodowej i społecznej w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.”
 • Przetarg nieograniczony : Remont dróg gminnych : ul. Piłsudskiego w Żabnie, ul. Kolejowa w Niedomicach oraz droga w Otfinowie.
 • Przetarg nieograniczony : Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie – roboty uzupełniające.
 • Przetarg nieograniczony : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niecieczy.
 • Przetarg nieograniczony : Remont drogi gminnej „Czarne Olsze” w km 0+000 do 0+250 w m. Kłyż zniszczonej w wyniku powodzi 2010 oraz remont drogi gminnej ul. Parkowa w km 0+000 do 0+600 w m. Łęg Tarnowski zniszczonej w wyniku powodzi 2010.
 • Przetarg nieograniczony : Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu w Niedomicach.
 • Przetarg nieograniczony : Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęg Tarnowski oraz Sieradza-Fiuk.
 • Przetarg nieograniczony : Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie.
 • Przetarg nieograniczony : Remont parkingu dla samochodów osobowych w Niedomicach przy ul. Długiej.
 • Przetarg nieograniczony :Dostawa kostki brukowej, płyt chodnikowych, obrzeży trawnikowych oraz krawężników drogowych na potrzeby UM w Żabnie.
 • Przetarg nieograniczony :Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu Gminy Żabno.
 • Przetarg nieograniczony :Remont dróg gminnych zniszczonych wskutek powodzi w 2009 i 2010 roku w miejscowościach Łęg Tarnowski ul. Przedmieście i ul. Dolna, Żabno, ul. Jana i Podlesie Dębowe do Niecieczy
 • Przetarg nieograniczony :Remont odwodnienia przy drogach gminnych w miejscowości Żabno, Łęg Tarnowski i Podlesie Dębowe
 • Przetarg nieograniczony : Remont chodnika przy drodze gminnej, ul. Długa w m. Niedomice
 • Przetarg nieograniczony : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pod nazwą : „Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie”.- przetarg II
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów z mikro-wykładami, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej”.
 • Przetarg nieograniczony : Zarządzanie Projektem i jego obsługa dla zadania pod nazwą „Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony : „Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pod nazwą : „Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie”.
 • Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów z mikro-wykładami, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 60 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2012 ”.