Przetargi - rok 2014

 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 50 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2015”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Żabno wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz osób wykonujących prace społecznie użyteczne."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu w wysokości 2 500 000 PLN na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu oraz rozchodów budżetu Gminy Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach : Łęg Tarnowski, Ilkowice, Odporyszów-Fiuk"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Budowa boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niedomicach i Otfinowie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 323 943 PLN na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu oraz rozchodów budżetu Gminy Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno, ul. Szkotnik"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach : Pasieka Otfinowska, Janikowice, Siedliszowice"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odnowa wsi Nieciecza poprzez utworzenie terenów rekreacyjno sportowych – budowa zespołu boisk wraz z oświetleniem i dojściem, dz. Nr 1130, 1131"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Rozbudowa remizy strażackiej OSP Łęg Tarnowski"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont dróg gminnych w m. Goruszów oraz Podlesie Dębowe - Nieciecza"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żabnie wraz z opaską i zagospodarowaniem terenu"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzycach i Łęgu Tarnowskim w ramach programu „Radosna Szkoła”"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa ul. 1000 Lecia w miejscowości Niedomice km 0+000 do 1+719"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez zagospodarowanie terenu przy stadionie LZS w Łęgu Tarnowskim"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odnowa centrum wsi Podlesie Dębowe poprzez remont Domu Ludowego"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbudowa dróg gminnych : Gorzyce-Niwka, ul. Kościuszki w Żabnie oraz odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie"